ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು


ಶ್ರೀ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ , ಭಾ.ಆ .ಸೇ,ಆಯುಕ್ತರು,ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ್.ಎಲ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಉಪ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-3,ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ,ವಿಧಾನಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಲ್.ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು,ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದ),ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ಕುಮಾರ್,ನಿರ್ದೇಶಕರು,ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವಿ.ಕಾಮತ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,ಹುಡ್ಕೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ,ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ.ಸೌಜನ್ಯ.ಎ ,ಕ.ಆ.ಸೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ.ನಿರಂಜನ್.ಪಿ.ನಾಯಕ್,ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ನಗರ ಯೋಜನೆ(ಪ್ರ),ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ