ಮಾಹಿತಿ  ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ - 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಎ)  ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ  2005 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ
ಕಡತ 1


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ