ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ - 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)  ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ  2005 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಡತಗಳ  ಪಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇವೆಗಳು
ನಿರ್ವಹಣೆ


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ