ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ,

1,3,4 ನೇ ಮಹಡಿ,ಕಾವೇರಿ ಭವನ,ಕೆ.ಜಿ ರೋಡ್,ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ದೂರವಾಣಿ : 080-22273511-15, ಈ-ಮೇಲ್ : helpline@karnatakahousing.com

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಮನ್ವಯ/ಯೋಜನ ಘಟಕ
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ದೂರವಾಣಿ
ಈ-ಮೇಲ್
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
A ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ ಎಫ್ ವಿಭಾಗ ಕಾವೇರಿ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 22109722 eeblrurban@gmail.com
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಕಾವೇರಿ ಭವನ್,ಬೆಂಗಳೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 22273511 Ext: 366 eeblrrural@gmail.com
2 ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 28460136 aeeynk@gmail.com 28460136
3 ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೇಜ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 25710810 aeengv@gmail.com
4 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08372 221744 aeeklr@gmail.com
5 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08162 212398 aeetmk@gmail.com
B ಬಂಡೇಮಠ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ , ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 080 22723701 28485936
1 ಕೆಂಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ , ಸ್ಯಾಟಲ್ಯ್ ಟ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 28485936 aeeken@gmail.com
C ಸೂರ್ಯನಗರ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ ,ಕಾವೇರಿ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 080 22273511 Ext: 354 ee1surya@gmail.com
1 ಸೂರ್ಯನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 080 27804400 ee2surya@gmail.com
D ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು. 08182 222710 223262 eeshimoga@gmail.com 222710
1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08182 222710 aeesmg@gmail.com
2 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ , ದಾವಣಗೆರೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08192 270782 aeedvg@gmail.com
3 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08194 234939 aeectd@gmail.com
E ಮೈಸೂರು ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ , ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು. 08212 343094 eekhbmysore@gmail.com 2343094
1 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ , ಮೈಸೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08212 543237 aeemys@gmail.com 2543237
2 ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ , ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08212 403839 aeehoot@gmail.com
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08226 223673 aeecmr@gmail.com 223673
4 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಮಂಡ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08232 220478 aeemnd@gmail.com
5 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಮಂಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08242 481480 481773 eemangalore@gmail.com 485453
6 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಉಡುಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08202 536638 aeeudp@gmail.com
F ಹಾಸನ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ,ಹಾಸನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 08172 268681 eekhbhasan@gmail.com 268681
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಹಾಸನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08172 267189 aeehsn@gmail.com
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08262 220931 aeeckm@gmail.com
G ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ,ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 08312 453411 eebelgaum@gmail.com 363564
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08312 453411 aeebgm@gmail.com
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಬಿಜಾಪುರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08352 260648 aeebjp@gmail.com 260228
H ಗದಗ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ,ಗದಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 08372 239483 eegadag@gmail.com 239483 230547
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಗದಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08372 239483 aeegdg@gmail.com
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08354 236002 aeebgkot@gmail.com
I ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 08362 363564 eekhbhubli@gmail.com 365630
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08362 365630 aeehub@gmail.com
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08378 259758 aeehaveri@gmail.com
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಕಾರವಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08382 221071 aeekwr@gmail.com
J ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 08472 254010 eegulbargakhb@gmail.com 254010
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08472 254010 aeegul@gmail.com 254010
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಬೀದರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08482 232365 aeebidar@gmail.com 228047
K ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮನ್ವಯ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. 08392 274517 eebellary@gmail.com 276465
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08392 276465 aeebly@gmail.com
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ರಾಯಚೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08532 251440 aeeraichur@gmail.com
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08539 221727 aeekpl@gmail.com


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ