1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು


1) KHB Diamond View Details
2) KHB Platinum View Details
3) KHB Green Park View Details


ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಅಧಿಸೂಚನೆ


ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು

                       1) ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ
                       2) ಕ್ರಯ ಪತ್ರ 
                       3) ಮರುಪಾವತಿ

          
                                       

ಸಕಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ      ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ : 14159 ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿ: 14107

         ಸೂಚನೆ : ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು

 

         *    ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ

         *    ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

        

     ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ???   ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್  ನಮೂನೆ

     *** ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ??? ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 22273513/32                                      ಅಥವಾ   ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ : helpline@karnatakahousing.com                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ