loading...
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು


ಮಂಡಳಿಯ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು

   ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು
ಸಕಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ
14242
ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ
14218
ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿ